fredag 29 december 2017

Årskrönika - en analys av 2017

Mitt första helår som utdelningsinvesterare är till ända och det har varit oerhört lärorikt och även hyggligt framgångsrikt. Denna årskrönika avser jag ska bli årligt återkommande.

Löpande under året använder jag mig av linjediagram för värden på rullande 12 månader för att snabbt se trender. Här i bokslutet använder jag mig dock av stapeldiagram och helårssiffror för att kunna analysera ett år i taget, vilket ger en helt annan och tydligare bild.

Utdelningar

Först utdelningarna som får huvudfokus då hela mitt sparande syftar till att utdelningarna ska vara det som gör att jag kan gå i pension tidigare än vad som annars vore möjligt.

Jämfört med 2016 ser utdelningarna för 2017 väldigt bra ut, men kom ihåg att jag inte köpte första aktien förrän i augusti 2016 och inte var fullinvesterad förrän långt in i 2017. Därför blir djupare analys meningslös, men nästa år blir den desto intressantare. Men ändå, en ökning från 3.528 kr för 2016 till 42.412 kr år 2017 är såklart värt att firas.

Utdelningarna för 2018 väntas bli ca 60.000 kr, beroende på bl a hur mycket jag "dopar" utdelningarna med belåningsköp av aktier.

Mina utdelningar anges alltid brutto, men netto är bara ett par hundralappar mindre då jag har så lite utländska utdelningar.

Sparande, Inkomster och Utgifter

Min sparkvot har längre historik än mina utdelningar då jag sparat pengar regelbundet sedan jag började på mitt nuvarande jobb sommaren 2013. Även innan detta fanns ett visst sparkapital. Här redovisar jag siffror från och med 2014 då det är de första helårssiffrorna jag har.


Det syns tydligt ovan att sparkvoten tagit ett steg framåt under 2017 och den största orsaken är att även sparandet tagit ett rejält kliv och till och med kravlat sig över 200 KSEK med 200.312 kr! Det ökade sparandet har i sin tur möjliggjorts för att inkomsten ökat med hela 92 KSEK under året varav 39 KSEK är utdelningsökning och 53 KSEK ökad nettolön.

Ovanstående betyder att 76 KSEK av de 92 KSEK i ökad inkomst blev ökat sparande medan de övriga 16 KSEK blev ökad konsumtion, vilket är ganska bra.

Faktiskt är jag nog nöjd om siffrorna även för 2018 blir i nivå med de för 2017.

En sak som jag inte varit medveten om är hur svagt 2015 faktiskt var, med låg inkomst, lågt sparande och höga utgifter.

Portföljvärde

Även portföljvärdet (exklusive belåning) som inte fokuseras på alls under året har en viktig plats i årsbokslutet.

I december 2017 nådde portföljvärdet 1 MSEK vilket var ett riktigt stort delmål. Senare i december gick värdet under 1 MSEK igen trots en ny överföring från lön.

Avkastningen på innehavet har varit svag och det blev för rörigt med bl a bankflytten för att beräkna. I vilket fall har jag gått på några nitar under året i samband med rapporter, men det är ändå bolag jag tror på i längden.

Portföljvärdet har förändrats på grund av värdeförändring i aktiepris, utdelningar, skatter (källskatt, KF-skatt), ränteintäkter (sparkonto), räntekostnader (belåning), övrigt och lönesparande.

I skrivande stund orkar jag inte göra en mer detaljerad analys utan nöjer mig att visa portföljvärdet vid utgången av nedanstående år: 

De officiella portföljvärdena vid utgången av resp år:
2016: 772.389
2017: 990.304


Direktavkastning

Om jag sätter Erhållna utdelningar i förhållande till ett antaget genomsnittsvärde på portföljen enligt (Ingående balans + Utgående balans)/2 fås direktavkastningen:

42.412 / ((772.389 + 990.304)/2) = 4,81%

4,81% DA är ganska högt och jag har medvetet valt företag med hög utdelning och bra utdelningshistorik. Till detta har jag även en del riktigt högutdelande aktier utan utdelningstillväxt. 

Jag som lite äldre känner mig bekväm med att prioritera ned företag med låg utdelning och hög utdelningstillväxt något. Lika fel är det för de yngre som jag tycker ska satsa mer på utdelningstillväxt.

Observera att portföljvärdena är exklusive belåning och att det såklart erhålls utdelningar även för belånat kapital. Detta gör att DA för eget kapital mycket väl kan bli en bra bit över 5% nästa år.

onsdag 27 december 2017

Månadsuppdatering december 2017


Inkomster & Sparande

Denna månad blev det mer än en ren månadslön (26.400 kr) med 29.823 kr på kontot p g a övertid och jourersättning. Det var inte mycket övertid, men det var några timmar på helgen och det blev därför riktiga pengar ganska fort.

Inga sidoinkomster denna månad.

Totalt blev inkomsterna med 29.853 kr under 30.000 kr för sjätte gången i år, vilket ger 6 inkomstmånader över och 6 under 30.000 kr i år. Snittinkomsten för året blev 31.270 kr, vilket är mycket bättre än väntat.

Löneinkomst: 29.823 kr
Utdelningar: 30 kr
Sidoinkomst: 0 kr
Total inkomst: 29.853 kr

Lönesparande: 14.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 30 kr
Sparande inkl utdelningar: 14.030 kr

Sparkvot: 47,0 %

Tanken är att ha exakt en normal nettomånadslön (i år 26.400 kr) kvar på lönekontot dagen innan lön som buffert. Då blir även totala utgifter korrekt beräknade utan att jag behöver föra dagbok över dem.

Månadens sparkvot blev ganska svaga 47,0 % p g a att julen är ganska dyr även om jag har varit försiktig. På årsbasis har jag redan i år nått mitt drömmål om 50,0 % vilket jag inte trodde vara möjligt än på flera år (se Google Spreadsheet för mer detaljer). Totalt för året blev sparkvoten finfina 53,4 %.

Utdelningar

Månadens utdelningar blev ynkliga 30 kr, men kunde ha blivit 0 om jag inte köpt några Svedbergs för att det inte skulle bli 0. Jämfört med förra årets 568 kr är det en stor minskning men det beror på att jag sålt mitt amerikanska innehav vid bankbytet tidigare i höstas (för detaljer se Google Spreadsheet).

Utdelningarna på rullande 12 månader sjönk därför för första gången någonsin från 3.579 kr/mån till 3.534 kr/mån.Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt egna mått Arbetsfridagen ligger still denna månad på 5/10.

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot

Utdelningar och utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månader

Frihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.

Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar.

Frihetskvoten minskar något från 24,35 % till 24,25 % och jag närmar mig ett stort delmål om 25 % som innebär ett kvartals eller 3 månaders frihet. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.


Portföljvärdet

Portföljvärdet var 2017-12-27 994.815 kr efter att tidigare i månaden varit över 1 MSEK, men föll alltså tillbaka i slutet på månaden.

Portföljvärdet registreras endast en gång om året (1 jan) och 2017-01-01 var saldot 772.389 kr och snart är det alltså dags igen.

torsdag 21 december 2017

Hur långt täcker mina utdelningar mina utgifter?

I januari skrev jag en uppskattning över hur väl mina troliga utdelningar skulle täcka mina fasta utgifter under året, https://utdelningssmalanningen.blogspot.se/2017/01/hur-langt-tacker-mina-utdelningar-mina.html .

Nu är det dags att se hur det gick.

Fasta utgifter


Utdelningarna för 2017 blev totalt 42.412 kr.

Fasta utgifter som täcks av utdelningar

Akassa 1.200 kr
Cykelförsäkringar 528 kr
Hemförsäkring 1.377 kr
Bolån (netto)  16.021 kr
CSN 11.206 kr
Bankkostnad 390 kr
El 4.421 kr
TV 3.592 kr
1 månads BRF-avgift 3.007 kr 
Summa 41.396 kr

Allt ovanstående täcks av ovanstående och det blir 1.016 kr över.

Fasta utgifter som inte täcks av utdelningar

11 månaders BRF-avgift á 3.007 kr = 33.077 kr

Rörliga utgifter


De totala utgifterna för 2017 blev 174.413 kr och därmed blev de rörliga utgifterna 99.940 kr.

De rörliga utgifterna är alltså större än de fasta och har också betydligt större sparpotential.

De rörliga utgifterna är inte analyserade alls, vilket skulle behöva göras.

Slutsats


På grund av avgiftshöjningar kommer de fasta utgifterna att öka från 74.820 till ca 80.000 kr nästa år, men samtidigt kommer utdelningarna att öka till bortåt 60.000 kr.

För 2018 tror jag därmed att utdelningarna ska täcka ytterligare 5 eller 6 månaders BRF-avgift.

tisdag 19 december 2017

Uppföljning mål för 2017 och målsättning 2018

Mina mål finns formulerade på denna sida: http://utdelningssmalanningen.blogspot.se/p/blog-page.html.

Långsiktigt mål

Det långsiktiga målet att nå ekonomiskt oberoende har såklart inte nåtts under året. För detta skulle det behövas en rejäl spelvinst. Det långa målet är medvetet väldigt generellt beskrivet och får ligga kvar oförändrat även nästa år:
  • Mitt långsiktiga mål är att skapa en portfölj med så stor direktavkastning att jag kan behålla en behaglig levnadsstandard även om jag tar ut en tidig pension genom att komplettera pension från det allmänna, tjänstepension och privat med en direktavkastning.
  • Mitt långsiktiga reservmål är att skapa en portfölj med så stor direktavkastning att jag kan behålla en behaglig levnadsstandard även om jag tar ut en tidig pension genom att komplettera pension från det allmänna, tjänstepension och privat med en direktavkastning samt sälja av lite av portföljen varje år.

Kortsiktiga mål

Uppföljning kortsiktiga mål 2017

Intressantare då är de kortsiktiga målen som formulerats så här för 2017:
1. Ha placerat hela kapitalet i företag som jag långsiktigt tror på.
2. Sparkvoten för 2017 ska vara minst 50,0% (Uppnådd sparkvot 2016 44,0%).

Jag vill nog påstå att jag lyckats med att bara ha aktier jag tror på. Tanken med detta mål var att få låga courtagekostnader genom att hela tiden bara långsamt öka innehavet i "mina" företag och aldrig sälja något. Målet i sig var ganska vagt och går inte att mäta, vilket gör att det inte är med nästa år.

Sparkvoten för 2017 blev hela 53,4% vilket är riktigt bra och överstiger alltså målet med 3,4 procentenheter. Då har jag ändå justerat upp detta målet under året från att "spara en ansenlig del av lönen varje månad" via en sparkvot högre än de 44,0% det blev 2016 till det mer långsiktiga drömmålet 50,0% som alltså även det överträffades rejält.

Formulering kortsiktiga mål 2018

Sparkvot

Ett sparkvotsmål tycker jag är riktigt relevant och behåller det för nästa år. En bra sparkvot möjliggörs av en bra löneutveckling, en bra utdelningsutveckling, ett högt lönesparande och inte minst utgifter som hålls under kontroll. Eftersom såväl arbetslön, utdelningar som sidoinkomster väntas öka mer än inflationen nästa år ska det trots årets höga sparkvot gå att höja målet en aning utan leva ännu mer sparsamt.

Därför lägger jag sparkvotsmålet på 54,0% för 2018. Målet följs upp månadsvis på rullande 12 månader, för innevarande månad och ackumulerat för innevarande kalenderår i mitt Google kalkylark Sparkvot.

Målet är rimligt då jag 2017 haft en genomsnittlig total nettoinkomst på 31.270 kr/mån och haft utgifter på 14.577 kr/mån vilket gav sparkvoten 53,3%. Nästa års totala inkomst bör kunna bli 33.000 kr/mån och då skulle sparkvoten bli 54% med utgifter på 15.180 kr, vilket är rimligt då bl a min CSN-amortering och bostadsrättsavgift höjs kraftigt nästa år. Dock minskar antagligen (rörlig ränta) räntekostnaderna för bolån nästa år p g a bankbytet. Detta mål uppfattar jag inte som speciellt offensivt, men rimligt utan att totalt strypa alla nöjen.

Jag tycker faktiskt detta räcker som kortsiktigt ekonomiskt mål, då ett högt sparande som investeras i utdelande kvalitetsaktier automatiskt tar mig närmare slutmålet.

Karriärsmål

Nytt för i år är karriärsmål. På nuvarande arbetsplats trivs jag mycket bra, men utvecklingen har avtagit och jag är mer i en förvaltande fas än tidigare. Dessutom känns lönen lite låg.

Därför lägger jag in följande mål med undermål. Under året ska jag uppdatera CV, skicka in några jobbansökningar och förhoppningsvis gå på ett par intervjuer som ska leda till ett jobberbjudande med bättre villkor än jag har nu, även om jag inte är säker på att jag byter jobb ändå.

Avsikten är att se om de senaste årens erfarenheter har förbättrat mitt marknadsvärde vad gäller både pengar och bra jobb.

Även om jag stannar kvar på samma jobb borde jag försöka hitta något att utveckla där under året.

Hälsomål

Det tredje målet är ett hälsomål. Under året ska jag dels sköta mathållningen bättre och dels röra mig mer. Målen är att gå under 100 kg och ha genomfört 100 fysiska aktiviteter. Detta är inget aggressivt mål, men skulle ändå vara ett rejält steg upp mot 2017. Detta betyder att jag månadsvis ska logga vikt och antal fyspass.

Delmål

Delmålen är mål som nås på väg mot slutmålet.

Jag försöker att inte ha för många delmål, utan det ska betyda något när ett delmål passeras.

Under 2017 har jag uppnått 1.000, 2.000 och 3.000 kr/månad i utdelningar på rullande 12 månader. Dessutom har jag precis i slutet på året nått 1 MSEK i portföljvärde. Detta är en väldigt snabb utveckling, men då hade jag gammalt kapital som investerats efter hand.

Under 2018 kommer tillfört kapital endast komma från lönesparande, sidoinkomster, återinvesterad utdelning och ökad belåning. Jag är helt säker på att nå 4.000 kr/månad i utdelning. Det finns även vissa möjligheter att nå 5.000 kr/månad samt 100.000 kr i ackumulerad utdelning sedan start.

onsdag 13 december 2017

Höjd ålder för allmän pension till 62-63-64 år

Editerad 2017-12-14.

Årets mest lästa inlägg handlar om min pensionsplan och jag har redan börjat skissa på en uppdaterad och förbättrad version för nästa år.

Som väntat kommer (även om det inte är klubbat än) tidigaste uttag av allmän pension höjas stegvis till 64 år till 2026. När jag är i den åldern kanske de hunnit höja ytterligare.


Detta kommer helt säkert att ställa till det för mig som tänkt gå i pension kanske vid 55 år, detta då jag nu måste leva på enbart utdelningar, privat pension och tjänstepension i minst 9 år i stället för som tidigare 6 år. Detta spär ut inkomsterna rejält och antagligen kommer det till och med att försena min pensionering något eller ett par år om inte levnadsstandarden ska vara väldigt låg (oacceptabelt) eller om jag inte säljer av aktier för konsumtion (detta ska jag räkna på) för denna tid.

Men det enda jag kan göra i nuläget är att fortsätta spara så mycket pengar som möjligt och köpa fler aktier och återinvestera utdelningar så att utdelningarna växer så snabbt som möjligt.

Som avslutning vill jag bara säga att höjningen av pensionsåldern inte på något sätt är en anledning att sluta spara själv, tvärtom är det viktigare än någonsin.

måndag 11 december 2017

Portföljen når över 1 MSEK!Nu har min aktivt förvaltade portfölj, efter att ha legat strax under ett tag, äntligen nått 1 MSEK.

Jag har varit beredd men trodde det skulle ske först när månadens lönesparande sätts över nästa vecka.

Detta känns naturligtvis helt fantastiskt och måste såklart uppmärksammas och även om portföljvärde inte är mitt primära mål så kommer ju utdelningarna från portföljen.

1 MSEK i portföljvärde är ett självklart delmål och noteras såklart på målsidan.

Såhär ser det ut efter stängning 2017-12-11 när 1 MSEK passerades:

Nordnet ISK Sverige 946.753 kr
Nordnet KF Utland 53.564 kr
Totalt 1.000.318 kr

Då portföljvärdet egentligen inte följs upp mer än årsvis eller möjligen halvårsvis är mina senast registrerade portföljvärden:
2016-12-31: 772.389 kr
2017-06-30: 875.549 kr